INICI  |  EMPRESA  |  ENLLAÇOS  |  LOCALITZACIÓ  |  CONTACTE   
Fiscal i Mercantil
 
Delegui la gestió i el compliment de las seves obligacions fiscals amb el millor assessorament.

FISCAL:

Assessorament fiscal

Tramitacions mensuals trimestrals i anuals de tot tipus de declaracions
I.R.P.F. Declaració trimestral de pagaments a compte (estimació directa o en mòduls ) i declaració anual de la renta.
Impost sobre societats (Declaració de pagament fraccionat a compte i declaració anual).
I.V.A: Declaracions mensuals o trimestrals i resum anual.
Declaració anual d’operacions amb tercers.
Retenció sobre arrendaments immobles urbans.
Retencions sobre rendiments de capital.
Confecció d’ INTRASTRAT.
Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
Liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Elaboració de l’impost d’activitats econòmiques.

Tramitacions varies davant de la agencia tributaria
Elaboració de declaracions censals ( d’inici, cessament o variació de l’activitat).
Assistència i representació davant d’inspecció de l’Aeat.
Interposició de recursos davant de l’Agencia Tributaria.


MERCANTIL:

Preparació i legalització dels llibres oficials de comptabilitat.

Preparació i presentació dels dipòsits de comptes.

Redacció de les actes de juntes General, Assamblea i del consell d’administració.

Constitucions, modificacions estatutàries, dissolucions i liquidacions de tot tipus de societats mercantils.


Més informació
 
Farmataf

T&C Assessors

Contacte


Gestoria, Asesoria, Assessoria Sils, Girona, Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Vidreres, Maçanet de la Selva, Assessoria Fiscal, Assessoria Comptable, Assessoria Laboral,
Assessoria Jurídica, Immobiliaria, Financer, Farmàcia, Compra i venda de farmàcies, Compra, Venta, Farmacias, Farmacia, Asesoria, Asesores, Fiscales.