INICI  |  EMPRESA  |  ENLLAÇOS  |  LOCALITZACIÓ  |  CONTACTE   
Fiscal i Mercantil
 
Delegui la gestió i el compliment de las seves obligacions fiscals amb el millor assessorament.

FISCAL:

Assessorament fiscal

Tramitacions mensuals trimestrals i anuals de tot tipus de declaracions
I.R.P.F. Declaració trimestral de pagaments a compte (estimació directa o en mòduls ) i declaració anual de la renta.
Impost sobre societats (Declaració de pagament fraccionat a compte i declaració anual).
I.V.A: Declaracions mensuals o trimestrals i resum anual.
Declaració anual d’operacions amb tercers.
Retenció sobre arrendaments immobles urbans.
Retencions sobre rendiments de capital.
Confecció d’ INTRASTRAT.
Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
Liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Elaboració de l’impost d’activitats econòmiques.

Tramitacions varies davant de la agencia tributaria
Elaboració de declaracions censals ( d’inici, cessament o variació de l’activitat).
Assistència i representació davant d’inspecció de l’Aeat.
Interposició de recursos davant de l’Agencia Tributaria.


MERCANTIL:

Preparació i legalització dels llibres oficials de comptabilitat.

Preparació i presentació dels dipòsits de comptes.

Redacció de les actes de juntes General, Assamblea i del consell d’administració.

Constitucions, modificacions estatutàries, dissolucions i liquidacions de tot tipus de societats mercantils.


Més informació
 
T.Assessors Fiscals La Selva

Farmataf

Contacte


Gestoria, Asesoria, Assessoria Sils, Girona, Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Vidreres, Maçanet de la Selva, Assessoria Fiscal, Assessoria Comptable, Assessoria Laboral,
Assessoria Jurídica, Immobiliaria, Financer, Farmàcia, Compra i venda de farmàcies, Compra, Venta, Farmacias, Farmacia, Asesoria, Asesores, Fiscales.