HOME      EMPRESA    CONTACTE

Fiscal

Assessorament fiscal

“Delegui la gestió i el compliment de las seves obligacions fiscals amb el millor assessorament.”

Tramitacions mensuals trimestrals i anuals de tot tipus de declaracions
 • I.R.P.F. Declaració trimestral de pagaments a compte (estimació directa o en mòduls ) i declaració anual de la renta.
 • Impost sobre societats (Declaració de pagament fraccionat a compte i declaració anual).
 • I.V.A: Declaracions mensuals o trimestrals i resum anual.
 • Declaració anual d’operacions amb tercers.
 • Retenció sobre arrendaments immobles urbans.
 • Retencions sobre rendiments de capital.
 • Confecció d’INTRASTRAT.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
 • Liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Elaboració de l’impost d’activitats econòmiques.
Tramitacions varies davant de la agencia tributaria
 • Elaboració de declaracions censals ( d’inici, cessament o variació de l’activitat).
 • Assistència i representació davant d’inspecció de l’Aeat.
 • Interposició de recursos davant de l’Agencia Tributaria.

Assessorament mercantil
 • Preparació i legalització dels llibres oficials de comptabilitat.
 • Preparació i presentació dels dipòsits de comptes.
 • Redacció de les actes de juntes General, Assamblea i del consell d’administració.
 • Constitucions, modificacions estatutàries, dissolucions i liquidacions de tot tipus de societats mercantils.